Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

THÔNG TIN CHUNG

- Địa chỉ: Nhà A2 - tầng 2 - Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

- Điện thoại: 

- Email: 

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Là đơn vị hành chính, tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hoạt động về công tác khảo thí, công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường

2. Nhiệm vụ 

- Thực hiện tổ chức ra đề thi, tổ hợp đề thi, coi thi, chấm thi học phần học kỳ đối với các hệ đào tạo chính quy, VLVH của Trường. Bàn giao bản sao bảng điểm thi học phần cho các khoa, bản gốc bảng điểm thi các học phần cho phòng Quản lý Đào tạo theo đúng tiến độ. Lưu trbài thi học phần đúng quy định.

- Xây dựng quy trình, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo.

- Thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng phực vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình kiểm định chất lượng.

- Tiến hành các đợt khảo sát và điều tra, phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng của Trường.

- Đánh giá rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng định kỳ 6 tháng một lần.

- Làm báo cáo về công tác kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo của trường theo định kỳ và cuối năm học.

- Công bố công khai các kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo trên website và các phương tiện thông tin khác của nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường thực hiện công tác kiểm định chất lượng định kỳ; xây dựng các bộ tiêu chuẩn chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo của trường về kiến thức, kỹ năng và cơ hội việc làm theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng được Hiệu trưởng giao.

 

II. Cơ cấu tổ chức

TT Ảnh Đại diện Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Điện thoại Email
1 Đặng Trọng Nghĩa

Trưởng phòng

Thạc sĩ, chuyên ngành Văn hóa

   
2 Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ, chuyên ngành Sinh học

   
3 Đỗ Thị Tiến Thành Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Lịch sử Đảng

   
4 Đinh Thị Thảo Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Đánh giá và đo lường chất lượng giáo dục

   
  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« October 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Chuyên mục