Phòng Quản lý Khoa học và Bồi dưỡng

THÔNG TIN CHUNG

- Địa chỉ: Nhà A2 - tầng 3 - Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

- Điện thoại: 

- Email:

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Là đơn vị hành chính, tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc sau:

- Công tác nghiên cứu khoa học, duy trì và phát triển công tác nghiên cứu khoa học, SKKN, nội san khoa học của cán bộ, giảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên;

- Công tác biên soạn, thẩm định, ban hành, sử dụng giáo trình, tài liệu tham khảo các bộ môn cho giảng viên và học sinh, sinh viên.-  Công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, phối hợp nghiên cứu khoa học, tiếp nhận và chuyển giao khoa học công nghệ với các tổ chức cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước theo quy định hiện hành. 

- Liên hệ với các trường đại học tổ chức xây dựng kế hoạch, quản lý học viên các lớp đào tạo liên kết đại học, liên kết sau đại học (nếu có) tại trường.

- Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở khi được cơ quan quản lý giáo dục giao; chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức – Thanh tra, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai công tác bồi dưỡng giảng viên, nhân viên của nhà trường, của ngành theo quy định của cơ quan cấp trên. 

2. Nhiệm vụ 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác NCKH của GV và HS-SV trong nhà trường. Phối hợp với các phòng, ban, khoa khác tổ chức việc thực hiện NCKH giáo dục, ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức các hội thảo chuyên đề, tổ chức xây dựng nội san NCKH của trường.

- Phối hợp với các khoa, tổ tổ chức xây dựng giáo trình, tài liệu tham khảo cho GV và HS-SV.

- Xây dựng kế hoạch Hội thảo khoa học của trường, liên hệ, phối hợp với các trường khác, đơn vị khác tổ chức Hội thảo khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai đề tài NCKH các cấp.

- Xây dựng kế hoạch công tác hợp tác quốc tế, các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài trong phạm vi quy định của pháp luật.

- Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường và các quy định khác do Hiệu trưởng ban hành.

- Chủ động phối hợp với các trường Đại học có lớp liên kết đào tạo đại học, đại học liên thông VLVH hoặc thạc sĩ để tổ chức xét điều kiện tuyển sinh, thi các kì thi phần, tốt nghiệp, phát bằng… quản lý học viên trong thời gian học tại trường.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác bồi dưỡng CBQL các trường MN, TH, THCS theo quy định của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giảng viên thuộc trường, của ngành (nếu có) về: kế hoạch bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo yêu cầu, bồi dưỡng giảng viên chính, chứng chỉ quản lý nhà nước, QLGD. Phối hợp với Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ để liên kết bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, Tin học đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của các hệ liên kết đào tạo, bồi dưỡng do khoa quản lý.     

II. Cơ cấu tổ chức

TT Ảnh Đại diện Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Điện thoại Email
1 Mai Ngọc Kim Giao

Trưởng phòng

Thạc sĩ, chuyên ngành Mỹ thuật

   
2 Lê Thị Thu Hương

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Giáo dục

   
3 Bùi Văn Định
Phó Trưởng phòng
 Thạc sĩ, chuyên ngành Địa lý    
4 Bùi Thị Bích Huệ
Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Khoa học Máy tính

   
5   Nguyễn Thị Huyền Trang Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Giáo dục

   
6   Vũ Thị Kim Dung Giảng viên

Cử nhân, chuyên ngành SP Âm nhạc

   
  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« October 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Chuyên mục